Tag Archives: آفتاب سوختگی

آفتاب ‌سوختگی درخت و راهکار مقابله با آن

آفتاب سوختگی درخت

آفتاب ‌سوختگی درخت قسمتی از تنه درخت که رو به جنوب یا جنوب غرب قرار دارد ممکن است پوست آن کنده شود. همچنین ممکن است شاخه های آن به خاطر آفتاب سوختگی درخت از بین برود. این مشکل در اواخر زمستان و اوایل بهار بسیار شایع و شدید است و در این زمان از سال […]